KAI KABILDUKUNAMI KAUGSANAKU ATUN LLAGTAKUNAPI


KAI IUPAIKUNAWAMI APACHIKU: kanchis sugta ñima ñima sug tupu iskai kimsa tupu kimsa kimsa ñima ñima ñima tupu iskai ñima sug iskun tupu ñima ñima pusag sug iskun tupu ñima sug.
KAIMANDAMI LLUGSISKA: TUTELA lankupi rimaipi
KAI PUNCHAMANDA LLUGSISKA: pichka puncha kimsa killapi isakai waranga iskai chunga watamanda
KAIACHISKA: Kabildo MISAK UN PACHIK CHAK
CHAIACHISKA: Ministerio del Interior- Dirección de Asuntos Indígenas, Rrom y minorías.
MICHAG IACHA: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

 

SUMA WILLAI MANA KUNGARINGAPA

 

Consejo de Estado kurkami chunga punchakuna  a la dirección de Asuntos Indígenas, Rrom y Minorías del Ministerio del Interior Iachai kaugsanakuskamanda Misak Nu Pachik Chak sutikunanamnda, pichaka chunga wata ialiska kaugsanakugmanda Cali (pamba)  llagtapi, paikunata kilkachingapa  en el censo de población de comunidades y cabildos indígenas.

 

Kai imasuti allichirirkami ñugpachiskamanda  Tribunal Administrativo del Valle Tutelata ainiskapi kasa nispa kachamuku  iukankunasi michanga kaugsanakungapa Cabildo indígena Misak Nu Pachik Chak, pichka wata ña ialiskamanda paikuna mañaska kilkachingapa censo de cabildos y comunidades indígenas niskapi kai sutipi Dirección de Asuntos Indígenas, Rrom y Minorías del Ministerio del Interior kunankama mana ainiskamanda, chasallatata kuarka chunga pichka punchakuna paikuna sakingapa allichiska, kilkachiska, Iachai kaugsanakuskamandapas Misak Nu Pachik Chak sutikunamanda.

 

Nispa paikunapas mañarkakuna michachukuna Consejo de Estado niskama, paikuna kawachirkakuna manasi allika Iachai kaugsanakuskamanda rurangapa sug imasutikunapas kilkaspa sakingapa paikunata, mana ña  ñambi kai rurangapa tiaskamanda paikunasina atun llagtakunapi kaugsanakuskamanda. Kai wachu allilla llugsichingapa iukarimi tandarinakungapa Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas sutipi, kaipi ña kaimanda rimaspa samunakugmanda.

 

Kai dirección iacha niska mañarka sug wata tukui mañaita allichingapa, kallaringapa kilkaskaurmanda Plan Nacional de Desarrollo niskapi, IACHA PANGA tukuskamanda iskai chunga pichka puncha pichka killapi iskai waranga chunga iskun watapi, kai ruraikuna allia kilkaspa sakingapa, suma iuiarispa imata ka autoridad tradicional étnica kawag atun llagtakunapi kaugsanakuskapi.

 

 IACHA CONSEJO DE ESTADO RURAICHI NISKA

 

Iacha Consejo de Estado kai llakita tukuchirka iskai michaikunapi impugnación (apelación) suma iuiachispa, kai sug runakuna llagtakunapi kaugsanakuskamanda iukami Estado michakunga mana paikunata giru kawanakunga, paikunapa alpakunamanda llugsichiskamanda, wañuimandapas kispiriska kaskakunamanda. Nispami mañani derecho fundamental al reconocimiento y protección de la diversidad étnica del pueblo Misak Nu Pachik Chak sutikunata.

 

Kai atun Allichii nikumi, kai iskai chunga pichka punchapi pichka killa iskai waranga iskaichunga watapi, imas niskasina tukuriku wata mañaska kai la Dirección de Asuntos Indígenas, Rrom y Minorías del Ministerio del Interior, iukami iukanga ñambi allichiska, kai runakunatasina kaugsanakuskata kilkaska, chasallatata allikachu iaikungapa censo de los cabildos con presencia en zonas urbanas niskapi. Kai punchakama mana allichiska kagpikuna, la autoridad accionada iukami kikanga KAIACHIGKUNATA (tutelantes) censo de población de comunidades y cabildos indígenas sutipi.


CRÉDITOS TEXTO
Maira Alejandra Jacanamijoy Enríquez y Taita Simon Puerchambud.
CRÉDITOS AUDIO
Taita Simon Puerchambud.