Michãrë mãrinë pãpërãpũ vĩhiyũcã bũisëmãkã mãpkãi pũptõsa jĩpnãrë ,


jõhapãyoripũ tĩ nĩnĩpũ vĩhĩrã nĩ mãrinë yahura, tĩ pũ jiyũkã 76001-23-33-00-2019-00819-1
tĩ pũ wãmãtiyũca Tutela,
yã vã Marzo sũ ji~chũ 5 de Marzo jĩ~chũ ãri kũtmãre,
tinãrë yãhũsãina ji~yuka Cabildo Misack Un Pachick Chack,
ti yãhũsaina Ministerio del Interior, Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y minorías.
Wãmãtiina ji~yuka ti tãtiãri, a yõ arĩrõ puptora, pup~tora torë bue tõse jĩ~ra niri mãtsũro ji~yũca Luis Alberto Alvares Parra.

Arĩ  ji~yũka ti dupseti wio~hã

Consejo de Estado, pũoto~ti pũptoã tĩ dũjiri tãctia, yã vã pũa semana kũhãra mũsã Dirección de  Asuntos Indígenas, Rom y minorías del Ministerio del Interior, ya vã, pup~tokata ãrinã bũisëmãkã ji~hari ãrinã  Misack Un Pachick Chach wãmãtinã pũp~tokãtã tina bũisemãkã ji~hari 50 años wãrõ sã ji~hã Cali-Valle tĩ ninore a~jinã sãrë pãpëra sã~re ki~o topeina ji~rã  sã pupto~sa jiribũ Cabildos Indigenas.

 

wãmãtira nĩ jo~hâpayõga sãre nĩ yu~mãkã, ju~tinierãchũ tina yo~hũsãrijirã tinare bũisëmãkã Tribunal Administrativo del Valle. Ã yõ to Tutela wãmãtirõ , an~wihã niri~jira tinãre, ãrinã  pupto bũisëmatkã  ji~ra, 5 años wãrõ tinãre,  bũe tinare jo~hapãyo kiõtũsũ  tĩ pũpto taptĩa wãmãtirõ  cabildo, tina ji~ra nĩ, tinare pãpëra yo~hapayoga tĩ noana ji~tose ni tinare ku~rijimare ã yõ ti to~se ni~pachũta    ãrinã~se Ministerio del Interior, ti~pũ ti dupseti vi~horipũre to~se jĩherã sĩninã sãrë ma~hãno koptosinia, në wãtsierã sãrë ma~hano ko~ptaga sã  pãpërapũ to pãptõcäta bũisëmatkã ji~ra nĩ bũeripũrë yo~ha tũpsũ, vaharo buisematka duji~ri ta~tiopu Mesa Permanente Consulta y Concertaciòn ba~ha su~hudũ ~ose ji~ra, ~ose jo~ha. Jio~hapayonaca ni, jo~haja sã anji~ha pã ku~mare, sĩ  ku~mareõse niriji~re tinare, Plan Nacional de Desarrollo joha~tusucha  25 de mayo 2019 to tuhu~suchu pãperãpũ jo~ha tuhu~su tinare bũe, kiõ jo~ha poyonaka nĩri~jire, ãjiha tinã ~yudupkara k~ero sare jo~ha watsajaro ni dũpkũaninã ~ãrina Misack un Pachick Chack.

 

~Ti dupseti viõ õse ji~ra no~erara ~sare tĩ nĩ kõptarõrë tiro, tina pũptõa, pũptõti pũptõa õse ji~ra nĩ  ja~hũri ji~ra, tinã Ministerio del Interior y Dirección de Asuntos Indígenas, tĩ yahũsãribãro to~se Ji~herara nĩ yupdu~karijimãre yo~ho me~jeta ãrinã pũptõa pũptõti pũptõa Consejo de Estado. Buisematka ñarãnã  ma~karipu ji~no pũptocãtã mãri puptoa jo~hadoro kat~mana ñano yũpdũ tĩnina tinã  tĩ ji~ha, tĩ  ma~kãrikãre ko~hãta õ ma~karipu, ñarana ma~karipũ ji~hapũ ñano yupdutinira niãtina, tinare bĩtbo, tinare pãpëra jo~ha, jo~bayora katmãna, diversidad Etnica ji~ra tĩ  tũnaro, ti tũa ajina Misack un Pachick Chack tinare 25 de mayo ji~chu tõpurũ mũ~tsa dara jutdonaca niripũ pi~tiabahara mu~sare ke~ro tinãre pãpëra jo~hapaya, tina nõhãna, tĩ ka~machũ, ti sa~sero ti ji~ro

Yo~hã , tĩ puptoa du~urapo,n , nãrãna ma~kãri waptoi   ji~pata tina~ku nõhãno ti papera jo~ha ti ji~tose ni, niripu tinare ~vio~ rijĩra tiro puptoti tirõ airõ puptoro , nohana ji~ra ni co~taina jira arina Consejo de Estado.


CRÉDITOS TEXTO
Ángel Felipe Lozano
CRÉDITOS AUDIO
Ángel Felipe Lozano