Tachuri cabildos indígenas kawsanahuy kuna milka llaktan


YUPAY KATIRURAN 76001-23-33-000-2919-00819-01
LAYA TIKCHINA: Tutela
PUNCHAYAN TIKCHINA: 5 de marzo 2020
SINKUTAK: Cabildo Misak Un Pachik Chak
SINKUTASHKA: Ministerio del Interior- Dirección de Asuntos Indigenas, Rrom y Minorías
APUK APAKAMAK CHURANA: Luis Alberto Alvarez Parra.

Yachatuy uwaru kay tukunlla:

 

Kay Consejo de Estado kurka chunka punchata shinankapak a la Direccion de Asuntos Indigenas Rrom y Minorías kay Ministerio del Interior shinachun Estudio Etnológico ayllu llakta runakuna Misak Un Pachik-Chak pay kawsaykunata pichak chunka watakuna llalita calipi (valle) tachurinkapa censo llaktata comunidades y Cabildos Indigenaskunata.

 

Kay tukunlla tukupayarka primera instanciapi kay Tribunal Administrativo Del Valle shinarkapacha acción tutela harkashpa rikunkapak Derechos Fundamentales kay cabildo indigenaMisak Un Pachik Chak pichka wata ashtawan yalishka paykunapa mañashkata kay dirección de asuntos indígenas, Rrom y Minorias del Ministerio del Interior, paykunapa inscribirishkata censo kay cabildos y comunidades indigenaskunapi.

 

Kunankama nima solución na tyan paykunapa, llakipi dirección de asuntos indigenasman kurka chunka pichka puncha habilesta yullashpa shinachun tukuy minishtirishkata solicitud de Registro mirachispa shuk estudio etnológico de la comunidad indígena.

 

Impugnashka hipapi fallo kay Consejo de Estadopi willachirka shinchipachami nishpa paktachinkapak estudio etnologikuta shuk minishtirish kakunatapash registrota tratamitankapak, na tyan protocolokuna kashna casokunapa rikunkapak runakuna kawsaykunata area urbanakunapi shinankapaka nirka, minishtirin shuk llankayta kumbapura tukushpakay Mesa Permanente de Concertación Pueblokunawan y Organizaciones Indigenas paykunawan nyami llankanahun.

 

Kay kuskari nirka shinankapak shuk watata aprobashpa hipapi Plan Nacional de Desarrollo leypi tukushka kaymanda 25 de Mayo del 2019 tukuchinkapa kay reglamentacion kay registropi.

Kayta shinankapata shinchipachami reconocimientota kuchun apuk kamachi tradicional étnica kankapak shuk mishukunapak apuk kamachi tradicional étnica tyaymanda.

 

CONSEJO DE ESTADOPA TIKCHI

 

Consejo de Estado sallichirka hipa instanciapi impugnación, apelacionta y nirka llakta runakuna zonas urbanaskunapi tyakpika maymandapish Estadoka llaykushpa rikunka ama llamkaya sakinkapak, paykunapa llakta kawsaymanda yukchispa maymandapish paykunapak allpa mamata sakichun kalpachishpa paykunapa kawsay pushtumanda kutin alitapacha nini rikuna cuidana kanchi paykunapa derecho fundamental riksichirinkapak y rikunapak tawka diversidad étnica tyaymanda pueblo Misak Un Pachik Chak.

 

Kay kapak yanchi ninanin kay 25 de Mayo del 2020 chay puncha plazo tukurin nishka, Dirección de Asuntos Indigenas, Rrom y Minorias del Ministerio del Interior, paykunaka reglamentacionta charinapacha registrota ushankapak kay comunidades kunata, documentotapish charichun ushankapa cabildokuna censarichun zonas urbanakunapash rikuchun.

 

Chay punchapi reglamentación faltakpika, illakpika maymandapish apuk kamachikunaka tachurinka demandante kunata, tutelante kunata churankapa kay censo de población de comunidades y cabildos indígenas.


CRÉDITOS TEXTO
Luis Enrique Tuntaquimba Quinche
CRÉDITOS AUDIO
Luis Enrique Tuntaquimba Quinche Sabedor de idioma y cultura del Pueblo Kichwa Otavalo Cabildo Mayor Indígena Kichwa de Bogotá