CDE_wEB_2.0

YUKUNA

YUKUNA Weka purakaloji lana’kejami nakoje we’pejeño, ajalakaño ika, amakaloje eya ikulakaloje papera chuwa meke wajapaka, meke nakaje yuriko we’chuka’la, rika nakuja weka iñate a’kana watakana naku iwatajika kewa. Ñake kaja wawataka weko ya’takana, naka weka, meke wala’ka wajapaka’la wayurikare eya meke wayuriko puraka’loji lama’tajeño richuawano chuwa wa’te.Re colombia te’re naku wejikele neka wakara’ño wani puraka’loji …

YUKUNA Leer más »

Sección Quinta: Vacante de la doctora LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Sala de Consulta y Servicio Sección Quinta: Vacante de la doctora LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ Aviso de Convocatoria Formato de Hoja de Vida (De obligatorio Diligenciamiento) Instructivo de inscripción Listado de Inscritos Lista de aspirantes preseleccionados citación a entrevista Acuerdo lista de elegibles Nota: Se precisa que la doctora GONZÁLEZ VELASCO SANDRA MARINA con c.c. …

Sección Quinta: Vacante de la doctora LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ Leer más »