KOTYRIA

KOTYRA

Sã jihã Consejo de Estado, pũptoã , ti dũjiri tãtiã, a jîhna mũsãrẽ mi pũ ãrĩ wũi sã dara, mũsãrẽ dãracōtãjã mãsã ninãnijã. Mãry mãsã, mãry narana hō jipitiro Colombia mãry jirōrẽ piptitiã tãtiã jiyũcã, pũptoã ti dũjiritãtiã:

Wãmãtirã paro Corte Constitucional, tō jĩtiã pũptōtĩ mãry pũptoãre nũkōtãrã pãpẽrẽpũ Constitución Política ti niripu ñu cōptaina.

To dōpcãi jiyũcã Corte Suprema de Justicia, tinã jĩrã mãsã nãnō yōacōtãinãre, yã bã ti yaũsãchũ, ñũ nũnũ tĩ nōerãchũ viãrãtpō yoãrimasa.

à yō sã ō Consejo de Estado wãmãtirō, pũaro jirã sã dãrãrō ni twotuja nĩ yãunã nihjã.
Wãtmãnōre ãrirō mãry pũptōrōre Presidente ã yō tō dōpcãi dũjipnãrẽ ministroare ōse yōa dãrã mũtano trãtmãnã mãsãre ni cōptãinã jĩhã sã.

à yō pãrō ãrĩnã pũptōa, Presidente dōpcãi jinãrẽ ãrĩnã Gobernador, Alcalde, sũrãrã, Dōrōphinã, nutkũrĩrẽ nũ cōptãinã Corporaciones Autonomas wãmãtiãrẽ, ã yō pãinã mãrinẽ mãry wãmãrinẽ jãã pãyoĩnãrẽ Registraduria wãmãtinãrẽ, tinare nōanō dãrã, muta yohajina ni cōtãjã sã Consejo de Estado.

Ãjĩnã sã ōsẽ daraja 31 vãrō jĩhjã sã pũptoã magistradoa, piptitinã vãrō jĩhjãsã ãrirō Presidente de la Republica mãry wãpmōãriro ose yōa dãrã mãsãrẽ mũtãjinã ni cōptaina ã yō 27 dũpsainã, tinã jĩrã ãrirō mãry Presidente mary Puptorōvarorẽ to noana dãraerachũ ya vã ti yãhũsãchũ nũ cōptãinã, tōsẽ dara mũtãja sã.

A yō pãrōre sã jihjã mãsãre nōanō arinã mãry pũptoa , mata dãra mũta yoerãchã ti yãhũsãcha tinãrẽ papera yōhã, nō nũnũ tinãre yohusachupũ tinãre vĩo paĩna duhũrãtpō yohajina nĩ tũotuhinaja.

Ajĩnã sã michã Consejo de Estado matcaina wãmãtihina, mãry sasẽro jĩerã nãrãnã ni tũotũ otrũre Colombia mãry wamonorẽ .Bũisẽmãkã pãinã jirã ni mũsãrẽ ōsẽ jōhã daraja, pãtẽ ninã naōnō mũsãrẽ vaherachũ, ãrinã pũptōa ñarōnã pũptoã, mũsãrẽ chũtdũrcãchũ, ya va yãhũsãgã sãpũ tinãre nũ nũnũnãca nĩ mũsãrẽ yahananihja ãri papãrapãi mĩ pũ mũsãrẽ sã dũpcũrōĩ mutsa pipsuca, paperapũ warcaha mũsa yohachu sã Cosejo de Estado matcaina musara nãnũ vipbō yōhãdō jōhãinã jihjã sã.

CREDITOS TEXTO
Ángel Felipe Lozano
CREDITOS AUDIO
Ángel Felipe Lozano
CREDITOS FOTOS
USAID-Colombia

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.