WIWA

El Consejo de Estaduga sumengui nakamka ñi  nawinshe página webmba,  umba  kunana kuagamba,  anzhina  kunzhayi  ibanekura, anzhuñga riguntuna aunukurashka, anzhina nawinzhe canal de atencionmba mutakuaga.

Memengui nene nunkura, anzhina kunzhari ibaneshi nakunukura netuwa mauñkuai. Guama guaka nekunka sheringo awankurambarru bigu gunukurra.

Colombiamba duma nazhi zhashanukua awunka maygua nana shamunku anzhunga yina kagunuka:

La corte constitucional garru Constitución Política guama inguaka awunka yimasha awanka.

La Corte Suprema de Justiciagaru shkañguazi nanakuyai, ekuiya inkineshakuyai, guama ipuñguyai kameda auway tshuwi nuka. Awashka consejo de estadugaru mowa iba añguini añzhuñga kunañka:

  1. Presidente de la República, nanzhe ministro win guama guakakuyay nuñkangua mowa amtuwashaka ashanukua awuñka.
  1. Shanukua uka yinañzhe shamuku Policía, el Ejército, las Corporaciones Autónomas Regionales, la Registraduría Nacional del Estado Civil, nekuñka kunzhanekunay ki neku nuku tshuwi nuka.


El Consejo de Estadoga kimanguan shanukua ukanzhinanzhe shamuku kunzhuñga kua kunzhanunka tshui gunuka.

El Consejo de Estadumbaru 31 magistrado untenuka, 4 nuñkarru Presidente de la República, ministro ashanukua awuñka. Awashka 27 magistradugaru zume kua zume nekunukun nunka tshuwi gunuka.

Consejo de Estaduga gunamanzhe kuka shañgo awegaru shamunku kuka shañgo awunka kunzhanekankaga tutelambangui, shkuaki kua nunzhu riñguaka awunka kunzhanekanka.  Meme nekegaru defensoría del pueblo mingoneshi mukso memekuiya geka awakuaga.

Consejo de Estaduru ku angonekunka gunuka, meme nekuway guama kukkuazha nanunuka, bimarru shañgo awariñga, bimaru unduaga shañgawaringa.

Consejo de Estadoga shka ingeguaru guaka awanka, kungama, ukueka munzhi shkanzhe makuma awankaru duma kutuwa awunka. Ekuiya awega mishañgui shkanzhe shamuñku nun rimashe awakuaga guakañka. Ekuna sana congreso de la republicaka asha nekuwashka tshuwi nuka.

Mañgua zumengui Consejo de Estaduka ashe awakuaga, ñiru shizhunegi mimtuweru shizha, kua, bima shamuku winru kuka mukunzhanekuweru, anzhina sheringawakuaga nawinzhe shizhakuagamba ashizha awakuaga nanunka. Nawinzhe shizhakuagambarru mingoneshi kin nukunkura, buyeñgua mingonekuñi auñ nanunkurra.

CREDITOS TEXTO
Ramonita Gil M. Comunidad Wiwa del Magdalena.
CREDITOS AUDIO
Ramonita Gil M. Comunidad Wiwa del Magdalena.
CREDITOS FOTOS
Archivo Ministerio de Cultura