WAYUUNAIKI

SUCHUKUA SUKUSUIN TÜ YOOTIRAWAAKA SULU’U ALEEWAJIRAWAA. 

Naa süla’ülanakana mmaka naapüin analu’ulu sümüinsüintia tü wayaawajiaka weet, eera jantüinjatüin sünain tü jatiweeka o’uu sulu’u suchukuawa wa’yatain, tü kasa wejettaajaka akua’ipa otta jamüinjatüin jakua’ipa süpüla jekerolüin sulu’u süpüna tü wamaka.

Ma’ayaka we’eraajireein jaya, jaraliin waya, jamüin sukua’ipa wa’yataain otta jalaluin waya sünain tü mülo’usüka shipia ajutaa.

Sulu’u Kolonpia naa sütchinka ajutaa eeshii apünüinshii shikiipü’ü palajüna.

Tü Sü’ütia La’ülaasüka Pütchi, shia shiyataainka sa’inmajüinjatüin tü La’ülaasükaa Pütchi, Tü Sü’ütiaka La’ülaashiikana Sulu’u Ajutaa, tü anajütkaa akua’ipa, tü ayorolooka, otta kajutajiraain nakua’ipalakaa na wayuukana otta naa Süla’ülakana Mmaka sulu’u piamasüin tü shi’iyataainkama’in.

1 Shiyaaweje’erajüinna chi Shikiipü’üshikai Wo’umain otta naa la’ülaayuushiikana eere nnojolüin nayaawatüin so’u wanee akua’ipaa.

2   Ne’erajaainjatü napushua naa la’ülaayuukana sulu’u shikiipú’üka wo’umain, ma’aka sa’in naa Polisiikana Ejetsitokana, naa Kottiraakana Sulu’u Ala’ülaayuuin Nemiiwa’a Wepiapa’a naa Ashajüliikana Sulu’u Wo’unmain Mulo’usükaa sulu’u Shi’ipairua Sukua’ipa Wayuu, ma’ayaka waneeirua na’inrüinjatüin tü na’irapu’ukoo.

Naa Süla’ülakana Mmaka naya ejettaajaka nakua’ipa naa la’ülaayuukana sulu’u wo’unmain.

Sulu’u Süla’ülakana Mmaka eesü apünüin shikii mulo’usheinshii, eeshii pienchi na’akajee naya naa anaatüliikana nukua’ipa chi Shikiishikai Wo’unmain Mulo’usukaa otta naa la’ülayuukana, jee piama nekii akaratshimüin naya naa ekettaajüliikana tü nakua’ipainjatükaa.

Süpüla nanaatüin wanee akua’ipa alatakaa namüin na wayuukana, nümüin wanee süla’üla mma naa Süla’ülakana Mmaka, na’irüinjatü süka wanee aayajalaa, jo’o süka wanee sujutkajaaya wayuu, eesü süpüla eein wanee Pütchipü’ü kanüiküinchikai na’u naa wayuukana.

Naa Süla’ülakana Mmaka eeshii napüla napushua naa wayuukana, eesü sujuntia tü makaa jetsüin nanaatüinjatüin akua’ipa otta tü eeka süpüla nanaatüin wanee ejettaajülii akua’ipaa

Naa Süla’ülakana Mmaka eeinna kanüiküin so’u tü alatakaa namüin naa wayuukana napushua, süpüla na’inmajüin tü no’umaintüjütka apaalaaka namüin natuma ala’ülaayuu sulu’u nepiapa’a, süpüla nasakitnüinjanüin palajana naa la’ülayuukana wepiapa’a, eeshii süpüla ne’erajaain jamüin naneekajia na nekiipu’ukana napüla naa Süla’ülashiikana Wo’unmain, ma’ayaka waneeiruaya.

CREDITOS TEXTO
Willander Pushaina, Ranchería Jaipaichón, Corregimiento de Paraguachón.
CREDITOS AUDIO
Willander Pushaina, Ranchería Jaipaichón, Corregimiento de Paraguachón.
CREDITOS FOTOS
Archivo Mincultura

Archivo Ministerio de Cultura