NASA YUWE

Bienvenidos: WEÇX YUWE’KWE

Pkhakheçx yu’txpehnxi we’çx yuwe’kwe txansai weçx weçxa naa zaam wejxa yuwe’s kuyu’yuya, ayte’ idxa’ uyune’ga kihçxanu kwe’sxa’ mjîi, txawênçxa kihçxahnu mjîthe yaçka yuwe thenxsatxi kutxi’jna u’jwe txâs jiyune’kwe ki’ txawênxçxa jiyune’kwe kwe’sxtxi mâwe pa’yaçxa yuwetxi akhwa’jas.

Txawênçxa kajiyu’wêjethu kimnu kwe’sxa’, ma’wetxthu kwe’sx mjîtxi vxitna u’jwe, ki’kinçxa mdetxthu txâa yuwe walatxi pheu’junxite nenxu’ kwe’sxa.

Kwe’sx Colombia çxhab walate yuwe pheu’jxisa’ tekh ikaa’jsa ji’pa:

Waswe’sx ûsta çxahb walasu txâwesxyu’ Corte Constitucionaltethu’ majî’jitx txanxu kwe`sx e’ç wala Constitución Polítika’s nwe’weya âjanûji’tx, ki txa’wenxçxa Corte Suprema de Justicia thegu’k ma’wenu sejêje’, ki’kinçxa puutx phakhakheçxa nasa we’sx ewçxa dwe’weya âjanxa kwe’sx jxkaasa’s pkhakheçx yu’txpehnxisa yat walaju je’z yuwetx ku atu’:

  1. (Teeçcx). Nxutxpeje’k kwe’sx çxahb walate ne’jwe’sx jxkasa’s ma’wente ahme ûus yahtxana uste’ .
  2. Txawençxa pethegu’juk thegna kwe’sx ne’jwe’sx we’sx çxidate u’jusatxi, policía ma’k yu, zaam tel tu’smak yuu, çxahb le’çxkwesu phakheçxa’ jxukasamatxyu, kwe’sx nasa we’sxtxi e’çte isaçxa athsa meecxa yasesatxi, ki’ mawesapa usta txawe’sxtxiku pethegu’ju.
    Pkhakheçx yu’txpehnxisa txawenxçxa yu’çejek waswe`sxtxi ki’ nasa we’sxtxi na kwe’sx çxahba’s jxkasanxak majîsatxi.

3. Pkhakheçx yu’txpehnxisate yu’ teba teeçx magistrado ûsta, txawêsxyu pahza’ kwesx çxahb walas ikasa’s nxutxpehsata’ ki’ txaajx çxidate u’jusatxi ki txawenxçxa e’ba sa’t waswe’sxa nxutxpejçxa ki yu’çejetxna ewme yuwetxi athte’.


Pkhakheçx yu’txpehnxisa’ yuwetxi pheu’jya’ âjana nasa we’sx ki kinçxa çxahb suu ne’jwesx we’sxtxi, aça txa yuwetxi pheu’ya a’ yuwe ewmesatxi patxikhya ajane’kwe, e’çte fxi’çxa, teeçxamak yu’, meeçxa ku’jsa sxabuçxa yuwe âkhya ya’ ya ewuna, napa txa yuwesu nasatxi dwe’wsa pu’yakya âjana’.

Pkhakheçx yu’txpehnxisa’ txansay nasa we’sx vxitxtxi phadeçxa ji’pa, napa ki’ txa’wenxçxa jiyuwa’j ji’phtha`w naa waaswe’sx yatte’ maai yuwetxçxa athpu’çxitxna, vxith yuwetxi’ vxite waswe’sx atya’ âjatxna’.

Pkhakheçx yu’txpehnxisa’ wala yuwe âkhna yuja kwe’sx nasa çxahbtxi nwe’weya, ki txawenxçxa kwe’sx kiwetxi, kwe’sx thê’ wala we’sx yak kaçxhnxi su ja’daçxa çxa phkhakheçxa txanuçxa kwe’sx kiwe txiju kihçxane’d yatxi’ ekajuwe’sx txa yuwetxi ja’da çxahçxa çxa atna ûsya âjanu kwe’sx çxahbsu, ki txawênxçxa pethegu’junu kwe’sx kukwete nasa yaseçxa kajnxi’s Congreso de la Republicate nasa we’sx yatxnxi’s yaçu kutxijya âjanxa’.

Idxa txawenxçxa pa’jya ajane’ga ja’da pkhakheçx yu’txpehnxisaa yatte papapênxinxya’ ki’j jiyunximesa’s meçxa ki’j yuwetxi ew âate akwendeya, napa txa’wençxa naa yuwetxi’ paapênxine’kwe naa zaam wejxasupa.

CREDITOS TEXTO
Yaid Bolaños, indígena nasa del resguardo de Tumbichucue, municipio de Inzá, departamento de Cauca.
CREDITOS AUDIO
Yaid Bolaños, indígena nasa del resguardo de Tumbichucue, municipio de Inzá, departamento de Cauca.
CREDITOS FOTOS
Archivo Ministerio de Cultura